• 1400/02/24
 • 1729

فرآیند صدور بیمه نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی

مقدمه

      یکی از شاخه های اصلی بیمه اتومبیل ، بیمه بدنه می باشد ، بیمه بدنه در شرایط فعلی اجباری نمیباشد ولی دارندگان وسایل نقلیه می توانند برخی از خسارتهای وارده به اتومبیل که در اثر سرقت ، آتش سوزی ، حادثه  و... ایجاد می شود و از طریق بیمه شخص ثالث قابل جبران نمی باشد با خرید این بیمه نامه  از طریق شرکت های بیمه جبران نماید . در این نوشته به جهت آگاهی از نحوه صحیح صدور بیمه نامه به فرآیند صدور بیمه نامه بدنه پرداخته تا واحد های صدور با صدور دقیق و کامل بیمه نامه ، بیمه گذاران و واحد های خسارت را در زمان وقوع خسارت دچار مشکل و اتلاف وقت ننماید .

صدور بیمه نامه بدنه انواع وسایل نقلیه زمینی

در گام نخست، به منظور بالا رفتن اطلاعات  دانشجویان عزیز و کارشناسان بیمه اتومبیل و آگاهی از اصطلاحات و مفاهیم مربوط به بیمه نامه بدنه وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری زمینی مطالعه دقیق شرایط عمومی و شرایط خصوصی بیمه نامه بدنه توصیه می گردد .

الف _ مراحل صدور بیمه نامه بدنه

 • تکمیل فرم پرسشنامه
 • تکمیل فرم گزارش بازدید اولیه
 • نحوه صدور بیمه نامه بدنه اتومبیل

 

1 -  تکمیل فرم پرسشنامه ( پیشنهاد ) :

نظر به اینکه قرارداد بیمه براساس اظهارات بیمه گذار تنظیم می شود ، لذا می بایست این فرم توسط شخص بیمه گذار یا نماینده قانونی وی، بطور دقیق مطالعه، تکمیل و امضاء شده و واحدهای صدور موظفند از قبول فرم های ناقص و بدون امضاء جداً خودداری نمایند. در صورت وقوع خسارت،  امضاء و مطالب مندرج در برگه اعلام خسارت تکمیل شده توسط بیمه گذار، می بایست با اطلاعات مندرج در فرم پیشنهاد بیمه بدنه کاملاً مطابقت داشته باشد و نکات ذیل مورد توجه بیمه گذار و واحد صدور قرار گیرد.

1-1- نام بیمه گذار:

* کسانی می توانند وسیله نقلیه را به نام خود بیمه نمایند یا ذینفع بیمه نامه واقع شوند که مالکیت آنها به صورت سند رسمی قطعی بوده و یا از طرف مالک، وکالت رسمی با اختیار صلح و فروش داشته باشند.

* در صورتی که شخص وسیله نقلیه را بصورت قولنامه ای خریداری نموده و قصد بیمه نمودن آن را دارد با توجه به درج شرط "پرداخت هرگونه خسارت از محل این بیمه نامه منوط به تأیید رسمی مالک می باشد" و همچنین درج نام مالک طبق سند رسمی
در شرایط خصوصی، صدور این بیمه نامه به نام وی بلامانع است.

    * در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از تسهیلات بانکی و یا مالی اعطاء شده توسط اشخاص حقیقی و یا  حقوقی، خریداری شده و سند در رهن وام دهنده باشد درج نام بیمه گذار
می بایست بصورت: مستأجر (دریافت کننده وام) به نفع وام دهنده حقوقی / حقیقی
صورت گیرد.

 * چنانچه بیمه گذار مالک رسمی وسیله نقلیه نباشد اعلام نام مالک رسمی در فرم پرسشنامه جهت درج در شرایط خصوصی بیمه نامه الزامی است و همچنین نام متقاضی در فرم پرسشنامه به عنوان نام بیمه گذار درج گردد.

نکته : حسب ماده 18 شرایط عمومی و تبصره مربوطه و اهمیت موضوع تغییر نام طی دوره اعتبار،
 قبل و بعد از وقوع خسارت رعایت مطالب ذیل ضروری می باشد :

قبل از خسارت: بمنظور جلوگیری از اعمال قاعده نسبی حق بیمه در زمان وقوع خسارت و حفظ سابقه بیمه ای بیمه گذار و اعطاء تخفیف عدم خسارت در زمان تجدید بیمه نامه، در صورت انتقال وسیله نقلیه به غیر و ارائه اسناد مثبته، می بایست در اسرع وقت بعد از انجام بازدید اولیه و اقدامات مربوطه، الحاقیه تغییر نام صادر شود. در شرایطی که بیمه نامه مذکور دارای
هر گونه تخفیف اعم از عدم خسارت و یا تخفیف مربوط به شخصیت بیمه گذار باشد تخفیف مربوطه از تاریخ انتقال مالکیت تا پایان اعتبار بیمه نامه بصورت روز شمار محاسبه و دریافت می گردد.

بعد از خسارت: به غیر از مواردی که مشمول تبصره ماده 18 شرایط عمومی می شوند، جهت تغییر نام بیمه گذار در سایر موارد خسارتی، پس از اعلام کتبی اداره خسارت مربوطه با رؤیت مدارک مثبته و با استناد به پرونده خسارتی و بدون بازدید ، اقدام به صدور الحاقیه می شود.
در شرایطی که بیمه نامه مذکور دارای هر گونه تخفیف اعم از عدم خسارت و یا تخفیف مربوط به شخصیت بیمه گذار  باشد تخفیف مربوطه از تاریخ صدور الحاقیه تا پایان اعتبار   بیمه نامه بصورت روز شمار محاسبه و دریافت می گردد، اما قاعده نسبی حق بیمه در زمان پرداخت خسارت از تاریخ انتقال سند اعمال خواهد شد.

2-1- جدول مشخصات وسیله نقلیه:

این جدول بر اساس کارت مشخصات وسیله نقلیه، بصورت کامل تکمیل و مورد استفاده وسیله نقلیه
می بایست با توجه به نوع کاربری توسط بیمه گذار مشخص گردد.

3-1- جدول پوشش خطرات اصلی و اضافی منضم به بیمه بدنه وسایل نقلیه زمینی :

       در صورت درخواست بیمه گذار و با رعایت بخشنامه های جاری امکان ارائه تمامی و یا بعضی از
  پوشش های اضافی با توجه به نوع و کاربری وسایل نقلیه امکان پذیر می باشد.

4-1- جدول مشخصات وسایل اضافی فابریک و  غیرفابریک:

بیمه گذار می بایست جدول مذکور را با ذکر نام لوازم اضافی، تعداد و حتی المقدور مشخصات فنی و ارزش آن اعلام نماید، در غیر اینصورت لوازم منصوب، توسط کارشناس طی گزارش بازدید اولیه تعیین و  ارزش گذاری می گردد.

5-1- اعلام ارزش پیشنهادی برای وسیله نقلیه توسط بیمه گذار:

بیمه گذار موظف است با توجه به ارزش معاملاتی وسیله نقلیه در بازار، وسیله نقلیه خود را بیمه نماید و در صورت نوسان قابل توجه ارزش  وسیله نقلیه، می بایست در اسرع وقت جهت تغییر ارزش وسیله نقلیه به شرکت بیمه مراجعه نماید. در صورتی که ارزش پیشنهادی بیمه گذار با ارزش کارشناس بازدید اولیه مغایر باشد شرایط "  اعمال قاعده نسبی سرمایه" و یا موضوع " زیاد بیمه گی"، در زمان وقوع و پرداخت خسارت در شرایط خصوصی درج و به بیمه گذار تفهیم گردد.

نکته 1 :در خصوص بیمه گذاران حقوقی تکمیل فرم پرسشنامه و پیشنهاد الزامی نبوده و در صورت درخواست کتبی و ارائه لیست مشخصات وسیله نقلیه مورد نظر صدور بیمه نامه بلامانع است.

نکته 2:  پیشنهاد بیمه نامه توسط مسئول صدور بررسی و حق بیمه مربوطه به بیمه گذار اعلام و در صورت تمایل بیمه گذار به خرید بیمه نامه و اطمینان از وصول حق بیمه اقدامات بعدی صورت گیرد.

نکته 3:  با توجه به مطالب مطروحه در خصوص بیمه نامه های تجدیدی نیز تکمیل فرم پرسشنامه الـــــــزامی می باشد.

2- تکمیل فرم گزارش بازدید اولیه:

1-2 – شرایط انجام بازدید اولیه ازوسیله نقلیه در دوره اعتبار بیمه نامه و یا تجدید بیمه نامه:

 • صدور بیمه نامه بدنه برای اولین بار
 • انقضاء تاریخ اعتبار بیمه نامه قبلی
 • تمدید بیمه نامه بدنه صادره سایر شرکتهای بیمه
 • رؤیت سلامت نقاط آسیب دیده مندرج در شرایط خصوصی
 • تغییر نام بیمه گذار / مالک
 • ارائه یکی از پوششهای بیمه ای از جمله خطرات اصلی (حادثه، سرقت، آتش سوزی) و   اضافی طی الحاقیه.
 • ارائه پوشش بیمه ای به لوازم اضافی منصوبه جدید (در مدت اعتبار و یا تمدید بیمه نامه)
 • تغییر کاربری و یدک
 • تغییر مشخصات وسیله نقلیه
 • در موارد تاخیر در پرداخت قسط و اقساط
 • افزایش سرمایه وسیله نقلیه بیشتر از 25% مبلغ بیمه شده مشروط به اینکه در زمان صدور، معادل ارزش معاملاتی در بازار بیمه شده باشد.(در شرکت های بیمه رویه ها مختلف است)

 

2-2 - نحوه انجام بازدید اولیه:

 با توجه به تنظیم و طراحی دستور العمل بازدید اولیه بصورت کامل ( ارائه مطالبی کلی در این خصوص) و بعد از گذراندن دوره آموزشی،کارشناسان  مجاز به انجام بازدید اولیه از وسایل نقلیه می باشند،  می بایست از مطالب مندرج در ظهر فرم گزارش بازدید اولیه به جهت بالا بردن کیفیت بازدید، اطلاع کافی داشته

3-2 نحوه تکمیل فرم گزارش بازدید اولیه توسط کارشناس :

 • ابتدا کارشناس می بایست نام و نام خانوادگی خود، محل خدمت، تاریخ، ساعت، محل بازدید، نام و نام خانوادگی مالک وسیله نقلیه، کد ملی، کدپستی مندرج در کارت مشخصات وسیله نقلیه را بطور خوانا و دقیق درج نماید.
 • مشخصات وسیله نقلیه: کارشناس می بایست مشخصات وسیله نقلیه مندرج در فرم پیشنهاد بیمه گذار را با مشخصات وسیله نقلیه در کارت شناسائی و مشخصات حک شده در وسیله نقلیه تطبیق داده و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت از ادامه تکمیل گزارش بازدید خودداری و تا رفع ایراد موجود از طریق مراجع انتظامی و ارائه اسناد مثبته، از صدور بیمه نامه جلوگیری شود. در خصوص مشاهده موارد مشکوک با تکمیل فرم شماره 5 پیوست مراتب به مراجع ناظر جهت درج در لیست سیاه کتباً اعلام گردد.

نکته1:  هنگام بازدید از وسایل نقلیه به جهت تشخیص کیفیت و متعاقباً ارزش آن می بایست توسط کارشناس،کیلومتر کارکردنیز ثبت شود .

 نکته2:  هرگونه تغییر در قطعات وسیله نقلیه از حالت فابریک به غیرفابریک که منجر به تغییر ارزش قابل توجه و شکل ظاهری خودرو می گردد (از قبیل تغییر صندلیها، چراغها، سقف سان روف، درب موتور و ...) می بایست توسط کارشناس در محل مربوطه با ذکر مشخصات درج شده و از تغییر صورت گرفته حتماً عکس تهیه شود.

نکته3:  در صورت دو گانه سوز بودن سیستم سوخت وسیله نقلیه، در کنار نام وسیله نقلیه این موضوع تصریح شود .

 • جدول وضعیت وسیله نقلیه: شرایط موضوع بیمه با رؤیت دقیق وسیله نقلیه و قطعات بدنه مندرج در جدول و همچنین درج نقاط آسیب دیده در ردیف هر قطعه با مشخص نمودن مبلغ و یا درصد خسارت اعلام گردد.
 • جدول مشخصات لوازم اصلی و اضافی منصوبه: کارشناس هنگام بازدید کلیه لوازم اصلی و اضافی منصوبه فابریک و غیرفابریک را می بایست در جدول مربوطه درج نماید.
  در مورد لوازم فابریک و غیرفابریک مشخص نمودن مارک، مدل و تعداد و در خصوص لوازم غیرفابریک ارزش گذاری با استناد به فاکتورهای ارائه شده و در صورت نیاز انجام استعلام از بازار و با در نظر گرفتن استهلاک الزامی می باشد.
 • جدول مشخصات لوازم صوتی: کلیه لوازم صوتی منصوب روی خودرو اعم از فابریک و یا غیرفابریک می بایست توسط کارشناس با مشخص شدن مارک، مدل، تعداد و ارزش واقعی اعلام گردد.

 نکته: کارشناس می بایست نوع رادیوپخش را (از قبیل کشوئی، پنل دار، دیسکی، مونیتوردار) مشخص نماید و از تجهیزات صوتی شامل آمپلی فایر و ساب و غیره توسط کارشناس عکس تهیه شود.

 • ارزش روز وسیله نقلیه: در این قسمت کارشناس بازدید اولیه می بایست با در نظر گرفتن شرایط وسیله نقلیه از قبیل نوع ، سال ساخت، کیفیت، میزان کارکرد و تجهیزات و لوازم منصوب از طریق انجام لازمه ، آگهی های اختصاصی مندرج در مطبوعات، نمایشگاه ها و مراکز همگانی فروش خودرو و کارشناسان شعب ناظر و غیره نسبت به درج ارزش وسیله نقلیه با توجه به ارزش معاملاتی بازار اقدام نماید.

 نکته :  در صورتی که وسیله نقلیه از نوع بارکش باشد، جدول مشخصات یدک بطور کامل تکمیل و ارزش یدک با توجه به مشخصات فنی برآورد و در قسمت مربوطه درج شود. از یدک مورد نظر نیز به تعداد مناسب و با کیفیت مطلوب عکس تهیه گردد.

 • ارزش لوازم اضافی: ارزش مجموع لوازم اصلی و اضافی منصوب و لوازم صوتی مندرج در جداول مربوطه به عدد و حروف درج گردد.
 • ارزش بیمه شده: شامل مجموع ارزش روز وسیله نقلیه و ارزش لوازم اضافی می باشد که  می بایست با عدد و حروف درج گردد.
 • وضعیت کلی وسیله نقلیه: با توجه به بازدید به عمل آمده توسط کارشناس، می بایست نوع کیفیت وسیله نقلیه در محل مربوطه  مشخص و نهایتاً فرم بازدید توسط کارشناس بازدید اولیه و تأیید کننده امضاء گردد.

نکته1:  در صورتی که وضعیت کلی وسیله نقلیه به هنگام انجام فرآیند بازدید اولیه مناسب نبوده و غیرقابل بیمه شدن باشد از ادامه بازدید خودداری و مراتب جهت انتخاب راهکار و پوشش مناسب بیمه ای به واحد صدور ارجاع گردد.

نکته2: صدور بیمه نامه بدنه جهت خودروهای سواری با عمر بیش از 20 سال فقط در شرایطی امکان پذیر است که وسیله نقلیه دارای کیفیت مطلوب بوده و متعلق به مشتریان با حسن سابقه یا اشخاص حقوقی باشد و مجوز مربوطه از مدیریت بیمه های اتومبیل و یا شعب و سرپرستی های استان ناظر اخذ گردیده باشد.

3-  نحوه صدور بیمه بدنه وسایل نقلیه

       با توجه به حساسیت مباحث گذشته در خصوص تکمیل فرم پرسشنامه و گزارش بازدید اولیه تاکید
می گردد مسئول صدور بیمه نامه ضمن مطالعه دقیق مطالب گفته شده قبلی، نسبت به کنترل فرمهای پرسشنامه و بازدید اولیه و رعایت حدود اختیارات در مورد بازدید و صدور بیمه نامه بدنه، نکات مهم و ضروری ذیل را مورد توجه قرار دهد.

   نکته :  در شرایطی که ارزش وسیله نقلیه مورد نظر که تحت پوشش بیمه بدنه قرار می گیرد با توجه به تجربــه و سابقه کاری هر واحد صدور، بیش از حدود اختیارات تفویض شده به آن واحد باشد در این شرایط می بایست واحد صدور با انجام هماهنگی لازم از طرق مختلف ( تلفنی و یا کتبی )  جهت اخذ مجوز برای انجام بازدید اولیه از مراجع ناظر توسط آن واحد و یا کارشناسان مجاز و  رعایت استانداردهای لازم اقدام به بازدید بنماید و سپس با تکمیل فرم طراحی شده در این خصوص ( فرم پیوست الف ) و گزارش بازدید اولیه و پیوست مدارک مورد نیاز دیگراز جمله رونوشت شناسنامه مالکیت، بنچاق فروش و عکسهای تهیه شده از وسیله نقلیه  اقدام به اخذ مجوز لازم بنماید . 

1-  در زمان صدور و یا تجدید بیمه نامه، تاکید می گردد در کنترل اطلاعات ارائه شده و فرم پرسشنامه دقت لازم در درج صحیح "  نام بیمه گذار و نام مالک رسمی وسیله نقلیه" و "  کاربری وسیله نقلیه" و
"  لوازم اضافی و سایر تجهیزات منصوبه" و "  ارزش پیشنهادی توسط بیمه گذار" و "  مشخص شدن نوع پوششهای مورد تقاضای بیمه گذار" و سایر مندرجات فرم و نهایتا تائید و امضاء فرم پرسشنامه توسط بیمه گذار به عمل آید.

2-  در زمان تمدید بیمه نامه بدنه، چنانچه مشخص شود طبق مندرجات فرم پرسشنامه بیمه گذار از محل
بیمه نامه سال قبل خود بابت لوازم اضافی منصوبه مندرج در شرایط خصوصی خسارتی دریافت و یا احیاناً تغییراتی اعمال نموده است ،می بایست ضمن بازدید مجدد از لوازم مورد نظر نسبت به اعلام نوع و مشخصات و ارزش لوازم تعویضی در شرایط خصوصی بیمه نامه جدید جهت تأثیر و یا تغییر احتمالی سرمایه موضوع بیمه اقدام شود.

3-  فرم گزارش کارشناس بازدید را جهت تطبیق با مندرجات فرم پرسشنامه از قبیل " سرمایه" و "  کاربری" و "  لوازم اضافی منصوبه" و "  مشخصات وسیله نقلیه" بررسی نموده و در صورت اختلاف نظر کارشناس با بیمه گذار، ضمن رعایت ضوابط شرکت بیمه، با بیمه گذار توافق حاصل شده و بیمه نامه صادر شود.

4-  در صورت تعدد موارد خسارتی مندرج در گزارش بازدید اولیه وسایل نقلیه بیمه گذاران انفرادی و گروهی ضمن مشاوره با کارشناس بازدید اولیه، با در نظر گرفتن "  نوع، سال ساخت، کیفیت و ارزش خودرو" با رعایت اهداف بیمه گر و درصورت عدم تمایل بیمه گذار به کاهش تعداد نقاط آسیب دیده می توان وسیله نقلیه را فقط تحت پوشش خسارت کلی خطرات اصلی بیمه قرارداد.

5-  هنگام تجدید بیمه نامه بدنه می بایست ارزش روز موضوع بیمه توسط کارشناس بازدید اولیه بر روی فرم پرسشنامه بیمه گذار اعلام گردد.

6-  جهت تجدید بیمه نامه بدنه ،رویت اصل بیمه سال قبل بیمه گذار، و احیانا تغییرات صورت گرفته طی الحاقیه های صادره و تطبیق با فرم پرسشنامه جدید، بابت اصلاحات مورد نظر در خصوص نام
بیمه گذار و یا مالکیت موضوع بیمه، نوع کاربری، تعویض وسیله نقلیه، لوازم اضافی و یا نقاط
آسیب دیده مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه، نوع پوشش خطرات اصلی بیمه نامه قبلی و لحاظ موارد در بیمه نامه تجدیدی لزوماًتاکید می گردد. زیرا تغییر در هر یک از موارد مذکور مستلزم انجام اقدام مربوط به خود می باشد که در طول این فصل بدان اشاره شده و یا خواهد شد و در صورت عدم اطلاع، قبل از هر گونه اقدام با مراجع ناظر هماهنگی لازم برقرار شود، در غیر اینصورت هرگونه مسئولیت بعهده واحد صادرکننده می باشد.

7-  نحوه و شرایط انجام استعلام از سایت شرکت بیمه متبوع و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران :

در زمان صدور یا تجدید بیمه نامه بدنه ، بررسی سوابق بیمه ای بیمه گذار و وسیله نقلیه از نظر احتمال تکراری بودن بیمه نامه ، خسارات احتمالی ، تعدد خسارت غیر متعارف و مبلغ خسارت پرداختی به جهت اعطاء تخفیف عدم خسارت ، اعمال اضافه نرخ تشدید خطر و یا امتناع از صدور بیمه نامه الزامی می باشد .  

( در خصوص مواردی که از صدور بیمه نامه خودداری می شود ، با تکمیل فرم شماره  5  این موضوع در لیست سیاه قرار گیرد ) بدین منظور انجام استعلام بر اساس مشخصات وسیله نقلیه و بیمه نامه از سایتهای موجود به صورت نمودار ذیل می باشد . 

 

سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و سیستم سنهاب:                       www.centinsur.ir

 

8-  نظر به اینکه تاریخ صدور بیمه نامه بدنه می بایست با تاریخ گزارش بازدید از وسیله نقلیه همزمان و در یک روز باشد در صورت ایجاد فاصله زمانی مقتضی است وسیله نقلیه مجددا بازدید و ضمن تهیه عکس، گزارش بازدید اولیه تنظیم گردد.

9-  هنگام تجدید بیمه نامه بدنه معتبر سایر شرکتهای بیمه که در زمان صدور بیمه نامه، منقضی نشده است        می بایست ضمن اخذ اصل بیمه نامه مربوطه، تاریخ شروع بیمه نامه، تاریخ انقضاء بیمه نامه قبلی ، اعلام شده و با رعایت سایر ضوابط جاری بیمه ای جهت اعطاء تخفیف عدم خسارت، دریافت استعلام عدم خسارت از بیمه گر قبلی و سایت بیمه مرکزی الزامی می باشد.

10-  در شرایطی که بیمه نامه بدنه جدید قبل از تاریخ انقضاء بیمه نامه قبلی و با تخفیف عدم خسارت تجدید شود، بعد از انقضاء مدت اعتبار بیمه نامه قبلی انجام استعلام عدم خسارت از سایت بیمه مرکزی و شرکت بیمه مزبوطه ضروری می باشد.

11-  نقاط آسیب دیده موضوع بیمه و همچنین مشخصات دقیق لوازم اضافی فابریک و غیر فابریک منصوبه که  در گزارش کارشناس بازدید اولیه ذکر شده، می بایست در شرایط خصوصی بیمه نامه درج شود ضمناً در خصوص لوازم فابریک ذکر ارزش لوازم اضافی الزامی نمی باشد.

12-  به منظور ارائه انواع تخفیفهای ویژه از قبیل هیئت علمی، گروهی و ... با رعایت ضوابط جاری مورد اشاره در قسمت انواع تخفیفات، حتماً می بایست پس از اخذ مجوز از مدیریت بیمه های اتومبیل توسط اداره خدمات مکانیزه تخصیص کد مربوطه جهت صدور بیمه نامه صورت گیرد .

13-  صدور بیمه نامه بدنه خودروهای دارای کارت طلایی معتبر ممنوع می باشد.

14-  هرگونه تغییر نام بیمه گذار در طی دوره و یا زمان تجدید بیمه نامه، باعث حذف تخفیف های متعلق به شخصیت بیمه گذار قبلی می گردد (  مگر اینکه شخصیت بیمه گذار جدید همانند  شخصیت   بیمه گذار قبلی باشد ) .

با توجه به ماهیت رشته بیمه بدنه اتومبیل صدور بیمه نامه کوتاه مدت امکان پذیرنمی باشد، مگر در رابطه با بیمه گذاران گروهی و در جهت همزمان کردن تاریخ انقضاء انواع بیمه نامه های صادره بیمه گذار. ضمنا صدور بیمه نامه بدنه با مدت بیش از یکسال (یکسال و اندی) جهت بیمه گذاران انفرادی و گروهی به منظور همزمان کردن تاریخ انقضاء سایر بیمه نامه های صادره بلامانع است. همچنین بیمه نامه بدنه بیش از یکسال بصورت کامل ( دو سال، سه سال و ...) در صورتی که حق بیمه هرسال بیمه ای بصورت نقد پرداخت شود بلامانع بوده و در شرایط پرداخت حق بیمه بصورت اقساط  اخذ مجوز از مدیریت بیمه های اتومبیل با رعایت ضوابط تعریف شده امور مالی ضروری می باشد.

قابل ذکر است در صورتیکه بیمه نامه به نام شرکتهای لیزینگ و مؤسسات اعتباری باشد، در زمان صدور و تقاضای مستأجر جهت پرداخت حق بیمه بصورت اقساطی، ارائه موافقت نامه از شرکت رهن کننده در این زمینه الزامی می باشد.

 • بعد از تکمیل فرم پرسشنامه توسط بیمه گذار و یا فرم گزارش بازدید توسط کارشناس، می بایست فرمهای مربوطه توسط مسئول صدور بررسی و در صورت عدم مغایرت با ضوابط جاری اقدام بعدی صورت گیرد.
 • در صورت تغییر نوع وسیله نقلیه از سواری به بارکش، اتوکار و یا موتورسیکلت و بالعکس،
  انتقال تخفیف عدم خسارت موضوع بیمه بیمه نامه قبلی بیمه گذار ممنوع و در موارد خاص مستلزم اخذ مجوز از مدیریت بیمه های اتومبیل می باشد.
 • فرم بیمه نامه بدنه مربوط به انواع وسایل نقلیه دارای شکل مشترک بوده که در زمان صدور می بایست یک نسخه اصل و دو نسخه رونوشت بعد از ثبت اطلاعات در کامپیوتر تهیه و چاپ گردد.

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت کارگزاری بیمه اعتماد گستر هستی می باشد

© 2019 ,hamigar.net